Uczestnicy

Urząd Gminy Mochowo

mochowo.bipgmina.pl
mazowieckie
sierpecki
-- brak danych --
Mochowo
ul. Sierpecka 2, e-mail: gmina@mochowo.pl
09-214
WÓJT GMINY ; 24 276 33 33
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, REFERAT ORGANIZACYJNY - stanowisko ds. działalności gospodarczej; 24 276 31 76 lub 24 2763333 wew. 212, e-mail usc@mochowo.pl lub dzgospodarcza@mochowo.pl
SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO; 24 276 33 33 e-mail mochowo@wp.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY - Sekretariat - Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych - 24 276 33 33, e-mail gmina@mochowo.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego; 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 213, e-mail eludnosci@mochowo.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY, stanowisko ds. obsługi organów samorządowych - sprawy związane z obsługą rady gminy; 24 275 01 96, lub 24 2763333 wew. 216, e-mail rada@mochowo.pl
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ. Stanowisko ds. planowania przestrzennego; 24 276 31 16, lub 24 2763333 wew. 210, e-mail zprzestrzenne@mochowo.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, stanowiska: ds. zamówień publicznych i ds inwestycji - sprawy zamówień publicznych i inwestycji; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail zpubliczne@mochowo.pl lub inwestycjegminne@mochowo.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail nieruchomosci@mochowo.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. ochrony środowiska - sprawy ochrony środowiska, wywozu nieczystości, opieki nad zwierzętami; 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 208, e-mail osrodwiska@mochowo.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg - sprawy bieżącego funkcjonowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, numerów porządkowych, straży pożarnych; 24 276 31 16 lub 24 2
SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO; 24 276 31 90 lub. 24 2763333 wew. 206, e-mail skarbnik@mochowo.pl. Stanowisko ds. płac tel. 242763333 w. 219 e-mail: place@mochowo.pl, Kasa tel. 242763333 w. 218.
REFERAT FINANSOWY, stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat - sprawy naliczania, księgowości i windykacji podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki: 24 276 3190 w. 205 e-mail: podatki@mochowo.
REFERAT OŚWIATY, KULTURY i PROMOCJI GMINY- sprawy oświaty w tym finanse oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, promocji gminy,środków pomocowych z UE. 24 276 33 33 wew. 219 e-mail oswiata@mochowo.pl, promocja@mochowo.pl
Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 24 276 31 91, e-mail gops.mochowo@op.pl

Kontakt